De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) eist dat een zorgverlener bevoegd, deskundig & bekwaam is bij het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen. Deze drie termen zorgen soms voor onduidelijkheid bij een zorgverlener. In het kort komt het hier op neer:

Bevoegd bent u als:

  1. U een duidelijke opdracht van handelen hebt gekregen van een arts (= uitvoeringsverzoek);
  2. U toestemming heeft van uw werkgever/opdrachtgever (binnen de zorgorganisatie is er een bevoegdheidsregeling die u precies vertelt welke handelingen u mag uitvoeren met uw diploma);
  3. U genoeg kennis (achtergrondinformatie over de actuele situatie waarin u gaat handelen) heeft om veilig en verantwoord uw keuzes te kunnen maken;
  4. U vaardig bent in de uit te voeren handeling.

Niet deskundig en/of niet bekwaam = niet bevoegd!!

Misschien is het goed te benoemen dat elke organisatie zijn eigen bevoegdheidsregeling kan maken. Hierdoor zien we dat er binnen de verschillende zorgorganisaties ook verschillend wordt omgegaan met voorbehouden en risicovol handelen. In de ene organisatie mag een deskundig en bekwame verzorgende IG zelfstandig een vrouw katheteriseren en in de andere organisatie mag dat niet.

Wanneer u als zorgverlener besluit dat u voldoende deskundig en bekwaam bent om een voorbehouden of risicovolle handeling uit te gaan voeren, bedenk dan dat u zelf verantwoordelijk bent voor de wijze waarop u dat gaat doen... dus ...

Bezint Ir Ge begint