Eerst denken... dan doen!

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG), opgericht in 1997, eist dat een zorgverlener bevoegd, deskundig & bekwaam is bij het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen. Deze drie termen zorgen soms voor onduidelijkheid bij een zorgverlener.

In het kort komt het hier op neer:

Bevoegd bent u als:

  1. U een duidelijke opdracht van handelen hebt gekregen van een arts (= uitvoeringsverzoek);
  2. U toestemming heeft van uw werkgever/opdrachtgever (binnen de zorgorganisatie is er een bevoegdheidsregeling die u precies vertelt welke handelingen u mag uitvoeren met uw diploma);
  3. U genoeg kennis (achtergrondinformatie over de actuele situatie waarin u gaat handelen) heeft om veilig en verantwoord uw keuzes te kunnen maken;
  4. U bekwaam bent in de uit te voeren handeling.

Bekwaam bent u als:

U beschikt over kennis (van de handeling; techniek, het doel, de anatomie, de risico's en de complicaties) en u vaardig bent in het uitvoeren van de handeling en de bijkomende activiteiten ( bijvoorbeeld beslissen en informeren).

Niet deskundig en/of niet bekwaam = niet bevoegd!!

Het is goed te benoemen dat elke organisatie zijn eigen bevoegdheidsregeling kan maken. Hierdoor zien wij dat er binnen de verschillende zorgorganisaties ook verschillend wordt omgegaan met voorbehouden en risicovol handelen. In de ene organisatie mag een deskundig en bekwame verzorgende IG zelfstandig een man katheteriseren en in de andere organisatie mag dat niet.

Wanneer u als zorgverlener besluit dat u voldoende deskundig en bekwaam bent om een voorbehouden of risicovolle handeling uit te gaan voeren, bedenk dan dat u zelf verantwoordelijk bent voor de wijze waarop u dat gaat doen... dus ...Bezint Ir Ge-begint!!!

Werken met protocollen

Een protocol geeft aan hoe een verpleegtechnische handeling uitgevoerd moet of kan worden. Elke zorgorganisatie moet beschikken over protocollen. Als zorgverlener moet u een voorbehouden of risicovolle handelingen uitvoeren volgens de protocollen van uw zorgorganisatie en/of opdrachtgever. Zonder een protocol is het niet wenselijk een voorbehouden of risicovolle handeling uit te voeren.

Door de handeling in een protocol vast te leggen, kunnen we allemaal op dezelfde manier werken en dat komt de kwaliteit en de effectiviteit van onze zorgverlening ten goede. Zo doende kunnen we onze kwaliteit borgen.

Waar nodig, zal bewust en onderbouwd afwijken van het protocol, ieders eigen verantwoordelijkheid zijn. Strikt een protocol volgen, zonder na te denken kan leiden tot ongewenste situaties. Tijdens onze scholingen zal aandacht besteed worden aan werken met protocollen.