Klachtenprocedure

Maatschap Goed Zorgen Tiel (MGZT) streeft naar een dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn niet tevreden zijn, dan kunt u dit kenbaar maken.

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze opdrachtgevers en stakeholders die gebruik maken van ons scholingsaanbod. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

1. Definities

1.1. Klacht: Elke schriftelijke (inclusief e-mail) uiting van ontevredenheid van een (potentiële) opdrachtgever over de activiteiten van MGZT

1.2. Opdrachtgever: Elke (potentiële) afnemer van een dienst van MGZT

1.3. Stakeholder: Een ieder die op directe en of indirecte wijze betrokken is bij de realisatie van onze doelstellingen

1.4 MGZT: Maatschap Goed Zorgen Tiel, verzorgd bij- en nascholingen voor zorgverleners in de brede zin van het woord.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw formele klacht schriftelijk kenbaar maken. Het adres treft u aan onder punt 6. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw brief/e-mail:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de datum waarop u uw brief/boodschap verstuurt
  • een beschrijving van uw klacht met data en eventueel tijdstip
  • eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken

3. Behandeling klacht

U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, na ontvangst van uw klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging/e-mail. In deze brief/e-mail wordt u geïnformeerd over degene bij wie uw klacht in behandeling is en over de te volgen procedure. Wij streven ernaar om de gehele procedure binnen 4 weken af te ronden. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hier binnen 4 weken van op de hoogte gesteld, waarbij het uitstel van de klachtenafhandeling wordt toegelicht.

U kunt uw klacht indienen bij de heer Theo de Jong of mevrouw Esther Leusink. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. 

Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Wanneer nodig zullen wij (een) onafhankelijke externe deskundige(n) raadplegen.

Wanneer een klacht niet binnen  de voorgestelde tijd afgehandeld kan worden, wordt de klager op de hoogte gesteld met indicatie van tijdsduur afhandeling.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

4. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van de klacht. Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. In dit geval kan de klacht voorgelegd worden aan de heer B. Schadee, consultant kwaliteitsbeheer, wonend te Wadenoijen. Hij zal uw klacht onafhankelijk beoordelen en vervolgstappen nemen. De uitslag van dit onafhankelijk onderzoek is bindend voor Maatschap Goed Zorgen Tiel. Indien deze uitslag (financiële) consequenties heeft, zal Maatschap Goed Zorgen Tiel deze binnen 14 dagen na uitspraak opvolgen.

Tot slot heeft u nog de mogelijkheid om zich te wenden tot de burgerlijk rechter.

5. Beheer

Alle gegevens die te maken hadden met behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard.

6. Correspondentieadressen

Uw klacht kunt u sturen naar:

Maatschap Goed Zorgen Tiel

t.a.v. Esther Leusink / Theo de Jong
Grotebrugse grintweg 52
4005 AJ Tiel.

Per mail kunt u hen bereiken via of