Algemene leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739 op 1 juli 2010 en recent  aangepast op 02-02-2023

Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden welke Maatschap Goed Zorgen sluit met een opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

1.2    Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mocht komen met van overheidswege vastgestelde bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen in deze voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1    Alle offertes en prijsopgaven van Maatschap Goed Zorgen zijn vrijblijvend.

2. 2    De geldigheidsduur van een offerte is 30 dagen gerekend vanaf de op de offerte vermelde datum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

2.3   Maatschap Goed Zorgen is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk heeft plaats gevonden.

2.4    Maatschap Goed Zorgen kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.5  De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.6 Onder overeenkomsten vallen ook; inschrijvingen via de website en aanmeldingen via email die door ons bevestigd zijn. Na inschrijving heeft u een bedenktermijn van 14 dagen, waarbij de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1  Maatschap Goed Zorgen zal de overeenkomst naar beste vermogen, inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2  Maatschap Goed Zorgen behoud zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten, dit zijn bekwame docenten en trainers die volgens een overeenkomst Maatschap Goed Zorgen inhuurt wanneer dit nodig is.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gevraagde gegevens, voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig doch uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, in het bezit zijn van Maatschap Goed Zorgen. Indien genoemde gegevens niet tijdig verstrekt zijn heeft Maatschap Goed Zorgen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Maatschap Goed Zorgen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of onvolledig verstrekken van gegevens door de opdrachtgever. Tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Maatschap Goed Zorgen kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4. Wijzigingen of annuleringen van de overeenkomst

4.1 Wijzigingen, door de opdrachtgever, in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door Maatschap Goed Zorgen in rekening gebracht. Veranderingen welke vermindering van kosten ten gevolge hebben kunnen aanleiding geven tot een lagere prijs dan overeengekomen.

4.2 Wijzigingen in de opdracht dienen tijdig en schriftelijk aan Maatschap Goed Zorgen ter kennis te zijn gebracht. Worden ze mondeling of telefonisch opgegeven, dan is het risico voor het niet of onvoldoende ten uitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Wijzigingen in een al verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de levertijd of uitvoering van de werkzaamheden wordt aangepast.

4.4  Annulering van de overeenkomst ( zie artikel 2) dient altijd schriftelijk te geschieden. De opdrachtgever is in ieder geval de volgende kosten verschuldigd bij annulering;

-tot 6 weken voor de opdracht 50% van de kosten,

-tot  2 weken voor de opdracht 75% van de kosten,

-minder dan 2 weken; het volledige bedrag.

Tegoeden voortkomend uit annulering worden binnen 14 dagen na annulering teruggeboekt.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

5.2 Bij niet tijdig betalen zal Maatschap Goed Zorgen 1x een herinneringsnota sturen. Een tweede herinneringsnota zal belast worden door € 40,00 administratiekosten extra in rekening te brengen. Indien deze herinneringsnota niet binnen 14 dagen wordt voldaan zal er 1,5 % rente per maand in rekening worden gebracht. Indien noodzakelijk geven wij de betalingen uit handen aan een incassobureau. Kosten voor deze incasso zijn voor de opdrachtgever.

5.3 Maatschap Goed Zorgen bepaalt vooraf in de offerte of scholingsaanbod een maximaal aantal deelnemers per cursus. Indien, door welke omstandigheden dan ook, minder cursisten deelnemen aan de cursus is Maatschap Goed Zorgen gerechtigd om het bedrag, corresponderende met het maximaal aantal deelnemers, in rekening te brengen. Indien er meer cursisten deelnemen dan in de offerte is afgesproken is Maatschap Goed Zorgen gerechtigd een evenredig deel van de offerteprijs extra te declareren. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Maatschap Goed Zorgen en de verplichtingen van de opdrachtgever tegenover Maatschap Goed Zorgen onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.4 Maatschap Goed Zorgen is gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen.

5.5 Indien de opdrachtgever tegen enige factuur niet binnen 14 dagen na dagtekening van factuur schriftelijk bezwaar maakt bij Maatschap Goed Zorgen, wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 6. Incassokosten

6.1 Indien Maatschap Goed Zorgen over moet gaan tot een incasso-opdracht zullen alle hiermee gepaard gaande kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht

7.1 Beide partijen, docenten en gastdocenten van Maatschap goed zorgen Tiel, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1 Maatschap Goed Zorgen behoudt zicht de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

8.2 Maatschap Goed Zorgen behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.3 Auteursrecht © blijft onder recht van Maatschap Goed Zorgen Tiel. Teksten mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder toestemming van Maatschap Goed Zorgen Tiel.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht voor scholing geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de vergoeding van alle onkosten welke redelijkerwijs gemaakt zijn voor de uitvoering van deze opdracht.

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Maatschap Goed Zorgen, t.a.v. mw. E.Leusink, Maatschap Goed Zorgen Tiel, Grotebrugse Grintweg 52, 4005 AJ Tiel.

10.2  Indien een klacht gegrond is, zal Maatschap Goed Zorgen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.3  Indien het alsnog verrichten van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is zal Maatschap Goed Zorgen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de genoemde aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.

10.4 Voor toelichting van de klachtenprocedure zie kopje onder algemene voorwaarden op de website; klachtenprocedure.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1  Maatschap Goed Zorgen is niet aansprakelijk voor de kosten (of voor andere gevolgen), die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  • Overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
  • Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
  • Onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van de door Maatschap Goed Zorgen uitgevoerde werkzaamheden;
  • Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens.

11.2   Maatschap Goed Zorgen is aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van haar of van hen, die door Maatschap Goed Zorgen te werk zijn gesteld voor de aan haar opgedragen werkzaamheden. 

11.3  Schade aan eigendommen MGZT, bij verhuur locatie en materialen. De huurder van ons skillslab is aansprakelijk voor eventuele schade aan de verhuurde zaak / materialen, die is ontstaan door onzorgvuldig gebruik van materialen en /of een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst.­­­­

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.

12.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Maatschap Goed Zorgen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Maatschap Goed Zorgen niet meer mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.3 Indien Maatschap Goed Zorgen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Auteursrecht

13.1  Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij Maatschap Goed Zorgen in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeien

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien opdrachtgever is gevestigd buiten Nederland.

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden

15.1  Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Artikel 16. Privacyregeling

16.1 Waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt worden;

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrieven, het verwerken van de administratie  en facturering. Daarnaast voor het opstellen van een certificaat.

16.2 Waarom dit voor u belangrijk is;

Uw persoonsgegevens gebruiken wij om u op de hoogte te houden van onder meer vak-gerelateerde informatie en ons scholingsaanbod.

16.3 Hoe lang Maatschap Goed Zorgen uw gegevens bewaard;

Uw verwerkte persoonsgegevens worden maximaal 3 jaar bewaard. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief.

16.4 Recht op inzage, aanpassen en verwijderen van persoonsgegevens;

Het inzagerecht is geregeld in artikel 35 (lid 1,2,3 en 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het recht op inzage betreft uitsluitend inzage in iemands eigen gegevens. Niemand heeft het recht op informatie van andere personen.

16.5 Hoe u uw persoonsgegevens kunt aanpassen of verwijderen;

U kunt via email of schriftelijk uw persoonsgegevens door ons laten aanpassen of verwijderen. U kunt uw persoonsgegevens voor de nieuwsbrief zelf verwijderen. Dit doet u als volgt;

-Onderaan de nieuwsbrief staat 'Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen'. Door daarop te klikken, kunt u automatisch uw persoonsgegevens wijzigen.

16.6 Recht op indienen van een klacht;

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met esther@goedzorgen.nl. Kijk voor meer informatie rondom een klacht naar onze klachtenprocedure op de website (onder kopje algemene voorwaarden).